Kiitos äänestäjille

Kevään eduskuntavaaleissa sain 2787 ääntä ja tulin valituksi Uudenmaan vaalipiiristä Keskustan listalta.


Suuret kiitokset kaikille äänestäjille, mahtavalle tukiryhmälleni ja kaikille kampanjaamme monin eri tavoin edesauttaneille!


Työ yhteisten asioiden eteen jatkuu nyt myös eduskunnassa.

Eerikki

Vaaliteemat

Näissä vaaleissa olen tiivistänyt pääviestini neljän otsikon
alle: lämpöä, leipää, turvaa ja tulevaisuudenuskoa.


Lämpöä

Meidän on huolehdittava, että energiaa on aina riittävästi saatavilla. Energian hinnan tulee säilyä kohtuullisena kuluttajille ja yrityksille kaikissa olosuhteissa.

Meidän pitää edistää kotimaista uusiutuvaa energiatuotantoa. Suomella on mahdollisuudet kasvaa kestävän energiantuotannon suurvallaksi vähentämällä merkittävästi fossiilienergian käyttöä ja houkuttelemalla maahamme vakaaseen energiantuotantoon perustuvia uusia kansainvälisiä teollisuusinvestointeja.

Puhtaaseen energiaan perustuvia teollisia investointeja on
jo nyt maahamme suunnitteilla yli 40 miljardin euron arvosta. Aurinko, tuuli- ja bioenergia-alojen investointien lupaprosesseja pitääkin sujuvoittaa. Tämä ei tarkoita asukaskuulemisista tai vaikutusarvioinneista tinkimistä, vaan etenkin viranomaisten toiminnan linjakkuuden parantamista ja lupamenettelyn
selkiyttämistä ja vauhdittamista.

Tilaa Suomessa on. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoa on mahdollista lisätä merkittävästi ilman haittoja asutukselle, yritystoiminnalle, luontoarvoille tai ja virkistyskäytölle.

Leipää

Haluan säilyttää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Tämän onnistuminen vaatii julkisen talouden tasapainottamista. Tasapainottaminen vaatii säästöjä, tiukkaa menokuria ja työllisyysasteen nostamista sekä uutta työtä ja yrittäjyyttä. Meidän on saatava kaikki työikäiset ja työkykyiset töihin, yrittämään tai opiskelemaan uusia taitoja tavoitteenaan työllistyminen.

Työllisyysasteen nostamiseksi on karsittava yrittäjyyteen
kohdistuvaa byrokratiaa, muutettava sosiaaliturvaa työhön kannustavammaksi ja verotusta aktiivisuudesta palkitsevammaksi.

”Leipää” tarkoittaa myös suomalaisen ruoantuotannon
turvaamista. Kotimaista ruokaa on oltava kannustavaa tuottaa ja varaa ostaa. Viljelijöiden byrokratiataakkaa pitää helpottaa. On varmistettava mahdollisimman aikaiset tukimaksatukset ja sujuvoitettava hallintoa.

Tarvitsemme oikeudenmukaisemman tulonjaon elintarvikeketjun sisälle muuttamalla kilpailulainsäädäntöä. Meidän on myös rakennettava pitkäjänteinen ruoan
vientiohjelma – löydettävä maailmalta asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan oikean hinnan maailman puhtaimmista elintarvikkeista.

”Leipää” tarkoittaa myös maamme vahvuuksien – toimivan yhteiskunnan, osaamisen, ahkeruuden ja luonnonvarojemme – mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Metsiemme kestävä käyttö on varmistettava myös tulevaisuudessa. Puun määrä metsissämme on kaksinkertaistunut 50 vuoden aikana,
eivätkä hakkuumme ole ylittäneet vuosittaisen kasvun määrää vuosikymmeniin. Päätösvalta metsien hoidosta ja käytöstä on säilytettävä jatkossakin metsien omistajilla. Osaaminen ja vastuullinen omistajuus on Suomen metsätalouden menestyksen perusta. Se huomioi talouden, luontoarvot ja virkistyskäytön. Tätä ei pidä horjuttaa. Yrittämisen vapautta ja omaisuuden suojaa pitää vahvistaa, ja esimerkiksi lunastuslaki pitää uudistaa oikeudenmukaisella tavalla.

Turvaa

Lupaan tehdä kaikkeni yhteiskunnan turvallisuuden takaamiseksi. Turvallisuus lähtee siitä, että meillä kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään – kenenkään ei tarvitse pelätä ja kaikista pidetään huolta.

Suomen turvallisuus vahvistuu NATO-jäsenyyden myötä. Maanpuolustuksen resurssit on turvattava, jotta tarvittavat kalusto-, henkilöstö- ja harjoitusinvestoinnit kyetään tekemään ajallaan.

Maan sisäiseen turvallisuuteen on lisättävä resursseja. Yksi
Keskustan vaaliohjelman harvoista resurssilisäyksistä on poliisien määrän merkittävä lisääminen. Resurssien lisäksi poliisi tarvitsee lisää keinoja ja valtuuksia esimerkiksi kasvavan huume- ja jengirikollisuuden taltuttamiseksi.

”Turvaa” tarkoittaa myös hyvinvointipalveluiden saatavuuden
ja saavutettavuuden varmistamista. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ns. perustasoa pitää vahvistaa, turvata mahdollisimman nopea avun saaminen. Tämä on oikea ratkaisu inhimillisesti ja taloudellisesti, mahdollistaen nopean
toipumisen ja ehkäisten järeämpiin hoitoihin joutumisen.

Väestömme ikääntyminen haastaa meitä monella tavalla. Tämä
haaste on tiedossa ja siihen on vastattava. Kotiin vietävien palveluiden turvaamisen ohella meidän on kehitettävä uusia ikäihmisten palvelumuotoja kotiin tuotavien palveluiden ja laitoshoidon välille. Valtion roolia esimerkiksi palveluasumisen ja ryhmäasumismuotojen kehittämisessä pitää kasvattaa ja omaishoitajien asemaa on vahvistettava.

Valtaosalla nuoristamme asiat ovat hyvin. Mutta tulevien
vuosien nopeimmin kasvavat terveysuhat ovat räjähdysmäisesti kasvaneet nuorten mielenterveyden ongelmat ja lisääntynyt päihteiden käyttö. Jokaisella nuorella on oltava tieto, mistä löytää apua ja sitä on oltava saatavissa paljon nykyistä
nopeammin. Tämä vaatii lisäresursseja ja nykyisten toimijoiden parempaa hyödyntämistä.

Vaikka taloudessa tulee olemaan tiukkaa, maamme johtavan
periaatteen on oltava, että ketään ei jätetä yksin. Kaikista pidetään huolta.

Tulevaisuudenuskoa

Suomi on valittu kuusi kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi. Maamme on arvostettu korkealle myös esimerkiksi yhteiskunnan toimivuudessa, korruption vähyydessä, turvallisuudessa ja koulutuksessa.

Vaikka tulevat vuodet tulevat olemaan taloudellisesti
haastavia, olen varma, että hyvällä yhteistyöllä vaikeudet ovat voitettavissa. Meidän on löydettävä talouden tasapainottamiseen samankaltainen yksituumaisuus kuin
NATO-prosessissa on ollut. Ulkoisten uhkien pienentyessä NATO-jäsenyyden myötä talouden tasapainottomuudesta on kasvamassa meidän suurin tulevaisuudenuhkamme.

Teen kaikkeni, että löydämme ratkaisut tulevaisuuden haasteisiin. Olen luottavainen, että Suomi voi olla tuleville sukupolville yhtä hyvä paikka kasvaa ja elää, kuin mitä se omalle sukupolvelleni on ollut.

Tukiyhdistys:

Keskustan Vihdin kuntayhdistys ry

info@vihdinkeskusta.fi

www.vihdinkeskusta.fi


Haluatko liittyä tukiryhmän postituslistalle?

Tukiryhmän postituslistalle pääset liittymään tästä linkistä. Postituslistalle liittyminen ei sido sinua mihinkään ja voit milloin vain perua jäsenyytesi.